Linux Tutorials

35 ví dụ thực tế về Lệnh Find trong Linux

https://systuts.net/35-vi-du-thuc-te-ve-lenh-find-trong-linux/

Lệnh Find trong Linux là một trong những tiện ích dòng lệnh quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất trong các hệ điều hành giống Unix. Lệnh Find được sử dụng để tìm kiếm và định vị danh sách các tệp và thư mục dựa trên các điều kiện bạn chỉ định cho các tệp phù hợp với các đối số.

Phần 1: tìm kiếm Files theo tên

Find Files Using Name in Current Directory

Tìm tất cả các tệp có tên là systuts.txt trong thư mục đang làm việc hiện tại.

# find . -name systuts.txt

./systus.txt

Find Files Under Home Directory

Tìm tất cả các tệp trong thư mục / home với tên systuts.txt.

# find /home -name systuts.txt

/home/systuts.txt

Find Files Using Name and Ignoring Case

Tìm tất cả các tệp có tên là systuts.txt và chứa cả chữ hoa và chữ nhỏ trong thư mục / home.

# find /home -iname systuts.txt

./systuts.txt
./Systuts.txt

Find Directories Using Name

Tìm tất cả các thư mục có tên là Systuts trong thư mục /.

# find . -type f -name systuts.php

./systuts.php

Find PHP Files Using Name


Tìm tất cả các tệp php có tên là systuts.php trong thư mục làm việc hiện tại.

# find . -type f -name systuts.php

./systuts.php

Find all PHP Files in Directory

Tìm tất cả các tệp php trong một thư mục.

# find . -type f -name "*.php"

./systuts.php
./login.php
./index.php

Tham khảo thêmTop 5 command line tools tìm kiếm File nhanh nhất trong Linux

Phần 2: tìm kiếm Files theo Permission

Find Files With 777 Permissions

Tìm tất cả các tệp có quyền là 777.

# find . -type f -perm 0777 -print

Find Files Without 777 Permissions

Tìm tất cả các tệp mà không được phép 777.

# find / -type f ! -perm 777

Find SGID Files with 644 Permissions

Tìm tất cả các tệp SGID bit có permission được đặt thành 644.

# find / -perm 2644

Find Sticky Bit Files with 551 Permissions

Tìm tất cả các file Sticky Bit đang có permission là 551.

# find / -perm 1551

Find SUID Files

Find all SUID set files

# find / -perm /u=s

Find SGID Files

Find all SGID set files.

# find / -perm /g=s

Find Read Only Files

Find all Read Only files.

# find / -perm /u=r

Find Executable Files

Find all Executable files.

# find / -perm /a=x

Find Files with 777 Permissions and Chmod to 644

Tìm tất cả files có permission 777 và sử dụng chmod để set permission thành 644.

# find / -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} \;

Find Directories with 777 Permissions and Chmod to 755

Tìm tất cả các directories với permission 777 và sử dụng chmod set permission thành 755

# find / -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} \;

Find and remove single File

Để tìm một tệp duy nhất có tên là systus.txt và xóa nó.

# find . -type f -name "tecmint.txt" -exec rm -f {} \;

Find and remove Multiple File

Để tìm và xóa nhiều tệp như .mp3 hoặc .txt, hãy sử dụng.

# find . -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;

OR

# find . -type f -name "*.mp3" -exec rm -f {} \;

Find all Empty Files

Để tìm tất cả các tệp trống theo một đường dẫn nhất định.

# find /tmp -type f -empty

Find all Empty Directories

Để tập tin tất cả các thư mục trống theo một đường dẫn nhất định.

# find /tmp -type d -empty

File all Hidden Files

Để tìm tất cả các tệp ẩn, hãy sử dụng lệnh dưới đây.

# find /tmp -type f -name ".*"

Phần 3: tìm kiếm Files theo Owner và Group

Find Single File Based on User

Để tìm tất cả hoặc một tệp có tên systuts.txt trong / thư mục gốc của thư mục gốc của chủ sở hữu.

# find / -user root -name systuts.txt

Find all Files Based on User

Để tìm tất cả các tệp thuộc về người dùng Systus trong thư mục / home.

# find /home -user systuts

Find all Files Based on Group

Để tìm tất cả các tệp thuộc group Developer trong thư mục / home.

# find /home -group developer

Find Particular Files of User

Để tìm tất cả các tệp .txt của người dùng Systuts trong thư mục / home.

# find /home -user tecmint -iname "*.txt"

Phần 4: tìm Files hoặc Directories theo Date Time.

Find Last 50 Days Modified Files

Để tìm tất cả các tệp được sửa đổi trong 50 ngày trở lại đây

# find / -mtime 50

Find Last 50 Days Accessed Files

Để tìm tất cả các tệp được truy cập 50 ngày trở lại đây.

# find / -atime 50

Find Last 50-100 Days Modified Files

Để tìm tất cả các tệp được sửa đổi cách đây hơn 50 ngày và dưới 100 ngày.

# find / -mtime +50 –mtime -100

Find Changed Files in Last 1 Hour

Để tìm tất cả các tệp được thay đổi trong 1 giờ qua.

# find / -cmin -60

Find Modified Files in Last 1 Hour

Để tìm tất cả các tệp được sửa đổi trong 1 giờ qua.

# find / -mmin -60

Find Accessed Files in Last 1 Hour

Để tìm tất cả các tệp được truy cập trong 1 giờ qua.

# find / -amin -60

Phần 5: tìm Files hoặc Directories theo kích thước.

Find 50MB Files

Để tìm tất cả các tệp có kích thước 50MB, hãy sử dụng.

# find / -size 50M

Find Size between 50MB – 100MB

Để tìm tất cả các tệp lớn hơn 50MB và nhỏ hơn 100MB.
# find / -size +50M -size -100M

Find and Delete 100MB Files

Để tìm tất cả các tệp 100MB và xóa chúng bằng một lệnh duy nhất.

# find / -type f -size +100M -exec rm -f {} \;

Find Specific Files and Delete

Tìm tất cả các tệp .mp3 có hơn 10MB và xóa chúng bằng một lệnh duy nhất.

# find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;

Đây là tất cả những gì có trong 35 ví dụ thực tế về lệnh Find trong Linux, trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận sâu hơn về các lệnh Linux khác với các ví dụ thực tế.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn về bài viết này bằng cách sử dụng phần bình luận của chúng tôi.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments