Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Đổi mật khẩu bằng SSH

Bước 1: SSH vào máy chủ DirectAdmin chạy lệnh:

passwd admin

Trong quá trình sử dụng đôi khi bạn quên mật khẩu đăng nhập vào User hoặc muốn đổi mật khẩu User DirectAdmin, các bạn làm như sau:

root@systuts.net
rootcentos7:~# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:   
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@centos-7-da-ls ~]# 
    

Đổi mật khẩu User DirectAdmin trên Dashboard

Xem danh sách User

Bước 1: đăng nhập vào Dashboard bằng tài khoản admin

Bước 2: chọn Show All Users để xem danh sách các tài khoản có trong DirectAdmin.

Đổi mật khẩu User

Bước 1: quay lại giao diện Dashboard chọn Change Passwords.

Bước 2: nhập Username và Password mới sau đó chọn Submit.

Password đã được thay đổi thành công.

Chúc các bạn thành công.

DirectAdminHostingSecurity
Comments (0)
Add Comment