Fix lỗi You can only add a certificate to your main domain

Lỗi You can only add a certificate to your main domain xuất hiện do bạn chưa cấu hình enable_ssl_sni trên DirectAdmin. Để khắc phục lỗi này các bạn theo dõi các bước sau.

Hình ảnh lỗi

Cách fix You Can Only Add A Certificate To Your Main Domain

Bước 1: SSH vào máy chủ DirectAdmin

Bước 2: chỉnh sử tập tin /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm enable_ssl_sni=1 vào cuối tập tin cấu hình directadmin.conf

Lưu lại và restart DirectAdmin

systemctl restart directadmin

Chúc các bạn thành công.

DirectAdminSSL
Comments (0)
Add Comment