Databases

Databases là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trự và truy cập điện tử từ một hệ thống máy tính.