Home Linux Tutorials Cấu hình static IP trên Ubuntu

Cấu hình static IP trên Ubuntu

by Quốc Cường
20 views

Cầu hình static IP trên Ubuntu sử dụng DHCP

Cách dễ nhất và được khuyến nghị để gán địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị trong mạng LAN của bạn là thiết lập DHCP tĩnh trên bộ định tuyến của bạn. Đặt trước DHCP tĩnh hoặc DHCP là một tính năng được tìm thấy trên hầu hết các bộ định tuyến, giúp máy chủ DHCP tự động gán cùng một địa chỉ IP cho một thiết bị mạng cụ thể, mỗi khi thiết bị yêu cầu địa chỉ từ máy chủ DHCP. Điều này hoạt động bằng cách gán một IP tĩnh cho địa chỉ MAC duy nhất của thiết bị. Các bước để định cấu hình đặt trước DHCP khác nhau giữa các bộ định tuyến và bạn nên tham khảo tài liệu của nhà cung cấp

Netplan

Bắt đầu từ bản phát hành 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interface trước đây đã được sử dụng để cấu hình mạng trên Ubuntu.

Netplan sử dụng tệp cấu hình theo cú pháp YAML. Để định cấu hình giao diện mạng với Netplan, bạn cần tạo mô tả YAML cho giao diện đó và Netplan sẽ tạo các tệp cấu hình cần thiết cho công cụ kết xuất đã chọn của bạn.
Netplan hiện hỗ trợ hai trình kết xuất NetworkManager và Systemd-networkd. NetworkManager chủ yếu được sử dụng trên máy tính để bàn trong khi Systemd-networkd được sử dụng trên các máy chủ không có GUI

Ubuntu Server

Bước đầu tiên là xác định tên của giao diện ethernet bạn muốn cấu hình. Để làm như vậy, hãy sử dụng lệnh ip link, như hình dưới đây:

ip link

Lệnh sẽ in ra danh sách tất cả các giao diện mạng có sẵn. Trong trường hợp này, tên của giao diện là ens160:

Cấu hình static IP trên Ubuntu

Các tệp cấu hình netplan được lưu trữ trong thư mục /etc/netplan và có phần mở rộng là .yaml. Bạn có thể sẽ tìm thấy một hoặc hai tệp YAML trong thư mục này. Tệp có thể khác tùy theo thiết lập. Thông thường, tệp được đặt tên là 01-netcfg.yaml, 50-cloud-init.yaml hoặc NN_interfaceName.yaml, nhưng trong hệ thống của bạn, nó có thể khác.

Giải thích các thông số:

Mỗi tếp Netplan bắt đầu bằng từ khóa network và có ít nhất 2 phần tử bắt buộc:

 • version: thông số phiên bản của network
 • device type: có thể là ethernetsbondsbridges, hoặc vlans

Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều giao diện mạng. Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ có một giao diện ens160.

Để thay đổi địa chỉ IP, mở tệp cấu hình YAML bằng trình soạn thảo văn bản của bạn:

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
     ens160:
         dhcp4: no
         dhcp6: no
         addresses: [192.168.1.202/24]
 ==> Điền địa chỉ & Netmask IP của bạn
         gateway4: 192.168.1.1
 ==> Địa chỉ gateway
         nameservers:
             addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1] ==> DNS Server

Sau khi chỉnh sửa hoàn tất các bạn nhập Ctrl + O để lưu lại và Ctrl + X để thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Tiến hành áp dụng thay đổi:

sudo netplan apply

Xác minh thay đổi bằng cách nhập:

ip addr show dev <tên interface>
Cấu hình static IP trên Ubuntu

Ubuntu Desktop

Trên giao diện Ubuntu mở Setting chọn tab Network. Chọn biểu tượng “bánh răng” của card mạng đang có kết nối Internet.

Cấu hình static IP trên Ubuntu

Chọn tab IPv4.

Cấu hình static IP trên Ubuntu

Để thiết lập IP tĩnh chọn Manual, nhập địa chỉ IP tĩnh, Netmask, Gateway. Sau khi hoàn tất chọn Apply.

Cấu hình static IP trên Ubuntu

Restart lại network bằng cách nhấn nút ON/OFF.

0 comment

You may also like

Leave a Comment