Hosting Panel Plesk

Change MySQL password for Plesk

Note: Bài viết này dành cho người dùng quản trị MySQL trên hệ điều hành Windows.

Bước 1: Truy cập vào Windows Server bằng công cụ Remote Desktop

Bước 2: Sử dụng Plesk Services Monitor để Stop dịch vụ  MySQL server (không tác động đến “Plesk SQL Server”) 

Bước 3: Chỉnh sử cấu hình mysql.ini trên nodepad bằng cách mở cmd và gõ lệnh sau:

C:\> notepad %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini

Thêm skip-grant-tables bên dưới [mysql] section và save lại.

[mysqld]
skip-grant-tables

Bước 4: Start the MySQL server trên Plesk Services Monitor.

Bước 5: Đăng nhập MySQL không cần nhập password:

C:\> “%plesk_dir%\MySQL\bin\mysql.exe” -P3306

For Plesk 12.5 or older:

C:\> “%plesk_dir%\Databases\MySQL51\bin\mysql.exe”

Bước 6: Thay đổi MySQL password.

For MySQL 5.6 and newer:

UPDATE mysql.user SET authentication_string = password(‘newpassword’) WHERE User = ‘admin’;

For MySQL 5.1 and older:

UPDATE mysql.user SET Password = password(‘newpassword’) WHERE User = ‘admin’;

If there is no user “admin” in MySQL find the actual MySQL administrator and rename the user to “admin”:

mysql> UPDATE mysql.user SET Password = password(‘newpassword’) WHERE User = ‘admin’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) <– No user “admin” found
mysql> select host, user from mysql.user;
+———–+——————+
| host | user |
+———–+——————+
| localhost | local_mysql_root | <— MySQL administrator was renamed to “local_mysql_root”
+———–+——————+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> update mysql.user set user=”admin” where user=”local_mysql_root”;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE mysql.user SET Password = password(‘newpassword’) WHERE User = ‘admin’;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Bước 7: gỡ bỏ skip-grant-tables từ file cấu hình my.ini và restart MSQL service.

Bước 8: Đăng nhập vào Plesk với tài khoản admin

Nếu bạn không nhớ mật khẩu Plesk Admin có thể tham khảo cách reset lại password tại đây.

Chọn tab Tools & Settings > Database Servers > MySQL

Nhập lại password đã đổi ở bước 5 và nhấn OK. Plesk Server sẽ thiết lập kết nối đến MySQL Server.

https://systuts.net/change-mysql-password-for-plesk/

Note: một vài trường hợp hiếm hoi sẽ thất bại ở bước 6, vì thế bạn cần phải nhập đúng cú pháp lệnh MySQL đề nghị, bạn có thể tham khảo thêm tại: Reset root password for MySQL.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments