Linux Tutorials

CSF Cheat Sheet – Một số lệnh thông dụng của tường lửa CSF

Config Server Firewall (CSF) là một ứng dụng tường lửa Kiểm tra gói tin trạng thái (SPI), Đăng nhập / Phát hiện xâm nhập và Bảo mật cho các máy chủ Linux.
Đây là một công cụ bảo mật có thể bảo vệ máy chủ của bạn chống lại các cuộc tấn công, chẳng hạn như bạo lực và cải thiện bảo mật máy chủ.

CommandDescriptionExample
csf -eEnable CSF (Bật CSF)[email protected][~]#csf -e
csf -xDisable CSF (Tắt CSF)[email protected][~]#csf -x
csf -sStart the firewall rules (Bắt đầu các quy tắc tường lửa)[email protected][~]#csf -s
csf -fFlush/Stop firewall rules (note: lfd may restart csf)[email protected][~]#csf -f
csf -rRestart the firewall rules (Khởi động lại tường lửa)[email protected][~]#csf -r
csf -a [IP.add.re.ss] [Optional comment]Allow an IP and add to /etc/csf/csf.allow (Cho phép 1 IP khỏi tường lửa)[email protected][~]#csf -a 187.33.3.3 Home IP Address
csf -td [IP.add.re.ss] [Optional comment]Place an IP on the temporary deny list in /var/lib/csf/csf.tempban (Đặt một IP vào danh sách từ chối tạm thời)[email protected][~]#csf -td 55.55.55.55 Odd traffic patterns
csf -tr [IP.add.re.ss]Remove an IP from the temporary IP ban or allow list. (Xóa IP khỏi lệnh cấm tạm thời hoặc danh sách cho phép)[email protected][~]#csf -tr 66.192.23.1
csf -tfFlush all IPs from the temporary IP entries (Xóa tất cả IP từ các mục IP tạm thời)[email protected][~]#csf -tf
csf -d [IP.add.re.ss] [Optional comment]Deny an IP and add to /etc/csf/csf.deny (Từ chối một IP và thêm vào /etc/csf/csf.deny)[email protected][~]#csf -d 66.192.23.1 Blocked This Guy
csf -dr [IP.add.re.ss]Unblock an IP and remove from /etc/csf/csf.deny (Bỏ chặn một IP và xóa khỏi /etc/csf/csf.deny)[email protected][~]#csf -dr 66.192.23.1
csf -dfRemove and unblock all entries in /etc/csf/csf.deny (Xóa và bỏ chặn tất cả các mục)[email protected][~]#csf -df
csf -g [IP.add.re.ss]Search the iptables and ip6tables rules for a match (e.g. IP, CIDR, Port Number)[email protected][~]#csf -g 66.192.23.1
csf -t Displays the current list of temporary allow and deny IP entries with their TTL and comments [email protected][~]#csf -t

Chúc các bạn thành công.

Tags

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments