Home Hosting PanelDirectAdmin Đường dẫn các file log DirectAdmin

Đường dẫn các file log DirectAdmin

by Quốc Cường
24 views

Trong quá trình sử dụng DirectAdmin thì việc tìm kiếm và gỡ lỗi là rất quan trọng để có thể duy trì một hệ thống ổn định.

Rất may là hệ thống log (nhật kí) của DirectAdmin được tổ chức 1 cách rõ ràng và mạch lạc mạng lại sự tiện cho người quản trị, danh sách đường dẫn các file log DirectAdmin như sau:

DirectAdmin

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd

/var/log/pureftpd.log

Dovecot and vm-pop3d

/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind)

/var/log/messages

exim

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog(on FreeBSD, they have "exim_" in front of the filenames)

mysqld

RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond

/var/log/cron

Để xem file log, hãy chạy:

less /var/log/filename

Note: /var/log/filename là đường dẫn file log bạn cần xem.  Nếu dung lượng file log quá lớn bạn hãy sử dụng lệnh “tail”:

tail -n 30 /var/log/filename

Note: 30 là số dòng nhật kí mới nhất mà bạn muốn xem.

0 comment

You may also like

Leave a Comment