Linux Tutorials RHEL/CentOS

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7

Giới thiệu

PostgreSQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ với hơn 30 năm phát triển tích cực đã mang lại cho nó một danh tiếng mạnh mẽ về độ tin cậy, tính mạnh mẽ và hiệu suất.Hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành bao gồm Linux, FreeBSD, Solaris và Microsoft Windows. 

PostgreSQL cung cấp việc triển khai ngôn ngữ truy vấn SQL. Nó là một lựa chọn phổ biến cho nhiều dự án lớn và nhỏ và có ưu điểm là tuân thủ các tiêu chuẩn và có nhiều tính năng nâng cao như giao dịch đáng tin cậy và đồng thời mà không cần khóa đọc.

PostgreSQL được phân phối dưới dạng mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí. Mã nguồn của phần mềm khả dụng theo license của PostgreSQL, một license nguồn mở tự do. Theo đó, bạn sẽ được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối PostgreSQL dưới mọi hình thức.

PostgreSQL không yêu cầu quá nhiều công tác bảo trì bởi có tính ổn định cao. Do đó, nếu bạn phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng PostgreSQL, chi phí sở hữu sẽ thấp hơn so với các hệ thống quản trị dữ liệu khác.

https://systuts.net/huong-dan-cai-dat-postgresql-tren-centos-7/

PostgreSQL là hậu duệ mã nguồn mở của mã Berkeley gốc. Nó hỗ trợ một phần lớn của tiêu chuẩn SQL và cung cấp nhiều tính năng hiện đại:

 • complex queries
 • foreign keys
 • triggers
 • updatable views
 • transactional integrity
 • multiversion concurrency control

Ngoài ra, PostgreSQL có thể được người dùng mở rộng bằng nhiều cách, ví dụ bằng cách thêm mới:

 • data types
 • functions
 • operators
 • aggregate functions
 • index methods
 • procedural languages

Cài đặt PostgreSQL

Để cài đặt trước tiên các bạn phải tải repository bằng cách chạy lệnh sau:

# yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

Tiếp theo chúng ta bắt đầu cài đặt bằng lệnh:

### PostgreSQL Clients ###
# yum install postgresql12
### PostgreSQL Server ###
# yum install postgresql12-server 

Đường dẫn chứa data nằm ở /var/lib/pgsql/<version>/data/ directory

Tùy chọn khởi tạo dữ liệu và cho phép khởi động cùng hệ thống:

# /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb
# systemctl enable postgresql-12
# systemctl start postgresql-12

Output:

[[email protected] ~]# /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb
 Initializing database … OK
 [[email protected] ~]# systemctl enable postgresql-12
 Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql-12.service to /usr/lib/systemd/system/postgresql-12.service.
 [[email protected] ~]# systemctl start postgresql-12

Thao khảo: hướng dẫn cài đặt phpPgAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng web

Control PostgreSQL Service

Để kiểm tra status PostgreSQL service bằng lệnh:

# systemctl status postgresql-12

Output:

●postgresql-12.service - PostgreSQL 12 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql-12.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-11-25 23:18:24 +07; 5min ago
   Docs: https://www.postgresql.org/docs/12/static/
  Process: 9104 ExecStartPre=/usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-check-db-dir ${PGDATA} (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 9109 (postmaster)
  CGroup: /system.slice/postgresql-12.service
      ├─9109 /usr/pgsql-12/bin/postmaster -D /var/lib/pgsql/12/data/
      ├─9111 postgres: logger  
      ├─9113 postgres: checkpointer  
      ├─9114 postgres: background writer  
      ├─9115 postgres: walwriter  
      ├─9116 postgres: autovacuum launcher  
      ├─9117 postgres: stats collector  
      └─9118 postgres: logical replication launcher  
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal systemd[1]: Starting PostgreSQL 12 database server…
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.167 +07 [9109] LOG: starting PostgreSQL 12.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compile…, 64-bit
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.168 +07 [9109] LOG: listening on IPv4 address "127.0.0.1", port 5432
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.168 +07 [9109] LOG: could not bind IPv6 address "::1": Cannot assign requested address
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.168 +07 [9109] HINT: Is another postmaster already running on port 5432? If …d retry.
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.172 +07 [9109] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.177 +07 [9109] LOG: listening on Unix socket "/tmp/.s.PGSQL.5432"
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.189 +07 [9109] LOG: redirecting log output to logging collector process
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal postmaster[9109]: 2019-11-25 23:18:24.189 +07 [9109] HINT: Future log output will appear in directory "log".
 Nov 25 23:18:24 sv-centos-7.6-32gb.novalocal systemd[1]: Started PostgreSQL 12 database server.
 Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Kết luận

Đó lả tất cả những gì có trong bài hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7 này, hy vọng thông qua nó các bạn đã có thể cài đặt thành công PostgreSQL Server cho riêng mình.

Chúng tôi sẽ rất hào hứng nếu các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ systuts.net, nếu các bạn có bất kì đóng góp nào vui lòng đừng ngần ngại và comment phía dưới nhé.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments