Linux Tutorials RHEL/CentOS

Hướng dẫn cài phpPgAdmin trên CentOS 7

Giới thiệu

phpPgAdmin là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trên nền tảng web-base dànhh riêng cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

phpPgAdmin hoạt động tốt trên hầu hết các web-server cơ bản: Apache,Nginx,…Nó mạng lại một sự đa dạng và tiện lợi trong cách quản lý database thông qua giao diện trực quan.

Chức năng chính:

 • Administer multiple servers
 • Support for PostgreSQL 8.4.x, 9.x, 10.x, 11.x
 • Manage all aspects of:
  • Users & groups
  • Databases
  • Schemas
  • Tables, indexes, constraints, triggers, rules & privileges
  • Views, sequences & functions
  • Advanced objects
  • Reports
 • Easy data manipulation:
  • Browse tables, views & reports
  • Execute arbitrary SQL
  • Select, insert, update and delete
 • Dump table data in a variety of formats: SQL, COPY, XML, XHTML, CSV, Tabbed, pg_dump
 • Import SQL scripts, COPY data, XML, CSV and Tabbed
 • Supports the Slony master-slave replication engine
 • Excellent language support:
  • Available in 27 languages
  • No encoding conflicts. Edit Russian data using a Japanese interface!
 • Easy to install and configure
 • Extendable with the use of plugins.

Điều kiện tiên quyết:

Để có thể cài đặt được phpPgAdmin các bạn phải đảm bảo cài được các thành phần dưới đây.

 • Web Service NGINX hoặc Apache
 • PHP 5.6 trở lên + enable extension php-pgsql
 • PostgreSQL 8.4.x, 9.x, 10.x, 11.x…

Tham khảo: Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên CentOS 7

Download & Install phpPgAdmin

Các bạn chọn 1 trong 3 link để download,ở đây mình sẽ chọn down file có đuôi tar.gz

wget https://github.com/phppgadmin/phppgadmin/archive/REL_5-6-0.tar.gz 

Giải nén file REL_5-6-0.tar.gz:

tar -xvf REL_5-6-0.tar.gz

Sau khi giải nén source vừa tải về, chúng ta đặt chúng theo đường dẫn /usr/share và phân quyền cho user web:

mv phppgadmin-REL_5-6-0 /usr/share/phppgadmin
chown -R nginx:nginx /usr/share/phppgadmin
hoặc
chown -R apache:apache /usr/share/phppgadmin

Configure phpPgAdmin

Copy file config.inc.php-dist để dự phòng 

cd /usr/share/phppgadmin/conf/
cp config.inc.php-dist config.inc.php

Chỉnh sửa file config.inc.php:

vi config.inc.php

Các bạn tìm đến các dòng sau và sửa theo hướng dẫn:

//Hostname hoặc IP của Server
$conf['servers'][0]['host'] = 'localhost';
//Database port on server (5432 is the PostgreSQL default)
$conf['servers'][0]['port'] = 5432;
// If extra login security is true, then logins via phpPgAdmin with no
// password or certain usernames (pgsql, postgres, root, administrator)
// will be denied.
$conf['extra_login_security'] = true;
// Only show owned databases? 
$conf['owned_only'] = false;

Sau khi hoàn tất các bạn save lại bằng lệnh :wq

Cấu hình Web Server:

Apache:

vi /etc/httpd/conf.d/phppgadmin.conf
Alias /phppgadmin "/usr/share/webapps/phppgadmin"
<Directory "/usr/share/phppgadmin">
 DirectoryIndex index.php   
 AllowOverride All   
 Options FollowSymlinks   
 Require all granted
 # phppgadmin raises deprecated warnings that lead
   
 # to parsing errors in JS   
 php_flag display_startup_errors off   
 php_flag display_errors off   
 php_flag html_errors off
</Directory> 

NGINX:

cd /etc/nginx/conf.d/your-domain.conf
location /phppgadmin{
         root /usr/share/;
         index index.php index.html index.htm;
         location ~ ^/phppgadmin/(.+.php)$ {
             try_files $uri =404;
             root /usr/share/;
             fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
             fastcgi_index index.php;
             fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
             include /etc/nginx/fastcgi_params;
         }
location ~* ^/phppgadmin/(.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
             root /usr/share/;
         }
}
     location /phpPgAdmin {
        rewrite ^/* /phppgadmin last;
     }

Restart lại WebServer

Apache:
systemctl restart httpd
NGINX:
systemctl restart nginx

Testing phpPgAdmin

Sau khi cài đặt xong chúng ta tiến hành kiểm tra lại bằng cách mở trình duyệt & truy cập vào đường dẫn: http://your-domain.com/phppgadmin

https://systuts.net/huong-dan-cai-phppgadmin-tren-centos-7/

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt công cụ quản lý database phpPgAdmin.

Kết luận

phpPgAdmin là một công cụ tuyệt vời được thiết kế dành riêng cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cung cấp cho người dùng một giao diện trực quan giúp quản lý các cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng hơn.

Và đó là tất cả những gì có trong bài viết hướng dẫn cài phpPgAdmin trên CentOS 7. Nếu các bạn có bất kì đóng góp nào hãy đừng ngần ngại comment phía bên dưới.

Chúng tôi sẽ rất hào hứng khi nhận được các ý kiến đóng góp từ các bạn cũng như sẽ cố gắng cải thiện chất lượng bài viết để đem đến cho các bạn những kiến thức bổ ích nhất.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments