Home Linux Tutorials Install ionCube Loader on CentOS 7

Install ionCube Loader on CentOS 7

by Quốc Cường
27 views

ionCube là một bộ phần mềm thương mại bao gồm một bộ mã hóa PHP, package foundry, bundler, một ứng dụng báo cáo lỗi và phát hiện xâm nhập trang web theo thời gian thực cũng như một trình tải.

PHP encoder là một ứng dụng để bảo vệ phần mềm PHP: dùng để bảo mật, mã hóa và cấp phép cho mã nguồn PHP. ionCube loader là một phần mở rộng được sử dụng để tải các tệp PHP được bảo vệ và mã hóa bằng bộ mã hóa PHP. Nó chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng phần mềm thương mại để bảo vệ mã nguồn của chúng và ngăn không cho nó hiển thị.

Điều kiện tiên quyết

Server của bạn là webserver NGINX hoặc Apache và đã được cài đặt PHP

Download IonCube Loader

Đi đến trang chủ ionCube và tải bản cập nhật mới nhất về Server. Trước tiên, bạn cần kiểm tra xem hệ thống của mình đang chạy trên kiến trúc 64 bit hay 32 bit bằng cách chạy lệnh sau:

[[email protected] ~]# uname -a
 Linux centos7 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64 #1 SMP Fri Dec 18 16:34:56 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
cd ~
wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.zip
hoặc
wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Tiến hành giải nén file vừa tải về:

unzip ioncube_loaders_lin_x86-64.zip
hoặc
tar -xzvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Install ionCube Loader for PHP

Sau khi giải nén xong các bạn di chuyển tới thư mục ioncube vừa giải nén, chạy lệnh ll để xem các phiên bản hỗ trợ cho PHP.

cd ioncube
ll
Install ionCube Loader on CentOS 7

Sẽ có các tệp trình tải ioncube khác nhau cho các phiên bản PHP khác nhau, bạn cần chọn trình tải ioncube phù hợp cho phiên bản PHP đã cài đặt trên máy chủ của bạn. Để biết phiên bản php được cài đặt trên máy chủ của bạn, hãy chạy lệnh.

php -v
[[email protected] ~]# php -v
 PHP 7.3.26 (cli) (built: Jan  5 2021 10:36:07) ( NTS )
 Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
 Zend Engine v3.3.26, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
     with Zend OPcache v7.3.26, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Kết quả trên cho thấy rõ ràng rằng hệ thống đang sử dụng phiên bản PHP 7.3.26, trong trường hợp của bạn, nó chắc chắn phải là phiên bản khác.

Sau khi xác định được phiên bản PHP, ta tiến hành kiểm tra đường dẫn cài đặt extension  của PHP, chạy lệnh:

[[email protected] ~]# php -i | grep extension_dir
 extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
 sqlite3.extension_dir => no value => no value

Tiếp theo, chúng ta cần sao chép bộ nạp ioncube cho phiên bản PHP 7.3 của chúng ta vào thư mục mở rộng (/usr/lib64/php/modules).

cp ioncube_loader_lin_7.3.so /usr/lib64/php/modules

Configure ionCube Loader for PHP

Bây giờ chúng ta cần cấu hình bộ tải ioncube để hoạt động với PHP, trong tệp php.ini.

vi /etc/php.ini
zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so
Install ionCube Loader on CentOS 7

Restart Service

Sau khi cấu hình ioncube hoàn tất, ta cần restart lại webserver để ioncube có hiệu lực.

-------------------- Start Apache Web Server --------------------
# systemctl restart httpd

-------------------- Start Nginx + PHP-FPM Server --------------------
# systemctl restart nginx
# systemctl restart php-fpm

Test ionCube Loader

Để kiểm tra xem trình tải ionCube hiện đã được cài đặt và định cấu hình đúng cách trên máy chủ của bạn hay chưa, hãy kiểm tra phiên bản PHP của bạn một lần nữa. Bạn sẽ có thể thấy thông báo cho biết PHP đã được cài đặt và định cấu hình với tiện ích mở rộng trình nạp ioncube (trạng thái nên được bật), như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau.

php -v
[[email protected] ~]# php -v
 PHP 7.3.26 (cli) (built: Jan  5 2021 10:36:07) ( NTS )
 Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
 Zend Engine v3.3.26, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
     with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.5, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
     with Zend OPcache v7.3.26, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

0 comment

You may also like

Leave a Comment