Linux Tutorials RHEL/CentOS

Install Zimbra Mail Server on CentOS 7

Zimbra được biết đến là bộ phần mềm bao gồm máy chủ email và máy khách website, hay nói cách khác dễ hiểu hơn, Zimbra Collaboration Suite(Zimbra) là một trong những ứng dụng nguồn mở miễn phí nổi tiếng về tính năng, độ định và bảo mật cao. 

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn setup một mail server với Zimbra Open-source

Bước 1: Update OS và cài đặt các package cần thiết

~]# yum update -y
~]# yum install perl wget net-tools -y

Bước 2: chỉnh sửa hostname

~]# hostnamectl set-hostname mail.cuongtq.cf
~]# reboot

Chỉnh sửa file /etc/hosts

~]# vi /etc/hosts

Thêm vào cuối dòng giá trị sau:

192.168.0.108 mail.cuongtq.cf mail

Lưu ý: bạn phải thay 192.168.0.108 bằng địa chỉ IP public của Server của bạn.

Bước 3: Download Zimbra Open Source (8.8.15)

Các bạn truy cập vào trang chủ  đăng ký và tải trực tiếp source Zimbra theo hệ điều hành Server.

Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs8.8.15_GA_3829.RHEL7_64.20190718141144.tgz

Giải nén source zimbra vừa download về bằng cách chạy lệnh:

~]# tar -xzvf zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220.tgz

Bước 4: Install Zimbra Mail Server

~]# cd zcs-8.8.15_GA_3869.RHEL7_64.20190918004220
~]# ./install.sh
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
80
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7
Install Zimbra Mail Server on CentOS 7

Sau khi cài đặt hoàn tất chúng ta tiến hành mở port dịch vụ

[[email protected] ~]# firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071}/tcp 
success 
[[email protected] ~]# firewall-cmd --reload 
success 
[[email protected] ~]# 

Bước 5: truy cập vào Zimbra

Truy cập https://mail.your-domain.com:7071 để vào giao diện Admin

Install Zimbra Mail Server on CentOS 7

Truy cập https://mail.your-domain.com/ để vào giao diện User

Install Zimbra Mail Server on CentOS 7

Bước 6: khắc phục sự cố

Sau khi cài đặt hoàn tất Zimbra,thường sẽ xuất hiện lỗi MTA service không hoạt động, các bạn kiểm tra bằng cách chạy lệnh:

[[email protected] ~]# su zimbra
[[email protected] root]$ zmcontrol status
Host mail.cuongtq.cf
     amavis         Running
     antispam        Running
     antivirus        Running
     dnscache        Running
     imapd          Running
     ldap          Running
     logger         Running
     mailbox         Running
     memcached        Running
     mta           Stopped
         postfix is not running
     opendkim        Running
     proxy          Running
     service webapp     Running
     snmp          Running
     spell          Running
     stats          Running
     zimbra webapp      Running
     zimbraAdmin webapp   Running
     zimlet webapp      Running
     zmconfigd        Running

Mặc định postfix service được cài đặt sẵn trên CentOS 7 gây xung đột với mta service, vì thế chúng ta tiến hành stop + disable postfix, chạy lệnh sau:

[[email protected] ~]# systemctl stop postfix
[[email protected] ~]# systemctl disable postfix

Restart lại toàn bộ service của zimbra:

[[email protected] ~]# su zimbra
[[email protected] root]$ zmcontrol restart
Host mail.cuongtq.cf
     Starting ldap…Done.
     Starting zmconfigd…Done.
     Starting dnscache…Done.
     Starting logger…Done.
     Starting mailbox…Done.
     Starting memcached…Done.
     Starting proxy…Done.
     Starting amavis…Done.
     Starting antispam…Done.
     Starting antivirus…Done.
     Starting opendkim…Done.
     Starting snmp…Done.
     Starting spell…Done.
     Starting mta…Done.
     Starting stats…Done.
     Starting service webapp…Done.
     Starting zimbra webapp…Done.
     Starting zimbraAdmin webapp…Done.
     Starting zimlet webapp…Done.
     Starting imapd…Done.

Bước 7: Secure for Zimbra Server with SSL

Chúc các bạn thành công.

Tags

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments