Browsing Tag

LAMP Stack

Cài đặt LAMP Stack cơ bản trên CentOS 7

LAMP là gì? LAMP là một nhóm phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau (tương tự như LEMP) để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành