Browsing Tag

Programing

Cách sử dụng vòng lặp until trong shell script

Vòng lặp Until được sử dụng để thực thi một khối mã đươc lặp đi lặp lại dựa trên kết quả boolean của một biểu thức. Tập hợp các lệnh chỉ được thực hiện cho đến khi biểu thức đánh giá là true. Nó có nghĩa là khi biểu thức đánh giá là false,