HomeNetworkingHướng dẫn reset password Admin Zabbix với 3 bước

Hướng dẫn reset password Admin Zabbix với 3 bước

by Quốc Cường
48 views

Nếu một ngày bạn quên tài khoản đăng nhập vào Zabbix. Hãy tham khảo hướng dẫn cách reset password admin Zabbix sau đây.

Hướng Dẫn Reset Password Admin Zabbix Với 3 Bước

Làm thế nào reset password Admin Zabbix?

Bước 1: đăng nhập vào MySQL bằng tài khoản root với lệnh sau:

mysql -u root -p

Output:

[root@backend ~]# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1039047
Server version: 10.5.10-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 

Bước 2: kiểm tra database bằng lệnh show databases;

Lệnh này sẽ hiển thị các database trên hệ thống, bạn cần xác định đúng database name của zabbix, ví dụ trong trường hợp của mình là zabbix.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
| zabbix       |
+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

Bước 3: cập nhật lại mật khẩu cho tài khoản zabbix

Trước tiên chúng ta phải truy cập vào database zabbix (thay zabbix bằng tên database của bạn).

MariaDB [(none)]> use zabbix
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

Query các tài khoản trong zabbix, ví dụ tôi có tài khoản Admin cần cập nhật lại password.

MariaDB [zabbix]> select * from users;
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
| userid | alias | name  | surname    | passwd                            | url | autologin | autologout | lang | refresh | type | theme  | attempt_failed | attempt_ip | attempt_clock | rows_per_page |
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
|   1 | Admin | Zabbix | Administrator | $2y$10$Ew1wVBrJfFPyeyB10ZwQQOnQ3AYKr7ZmpmY0CSqo6sC2w0OWIB3Pu |   |     1 | 0     | en_GB | 30s   |  3 | default |       0 |      |       0 |      50 |
|   2 | guest |    |        | $2y$10$89otZrRNmde97rIyzclecuk6LwKAsHN0BcvoOKGjbT.BwMBfm7G06 |   |     0 | 15m    | en_GB | 30s   |  1 | default |       0 |      |       0 |      50 |
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
2 rows in set (0.000 sec)

Chạy lệnh cập nhật password, lưu ý thay newpassword bằng password của bạn.

MariaDB [zabbix]> update zabbix.users set passwd=md5('newpassword') where alias='Admin';
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Thoát khỏi mysql

MariaDB [zabbix]> exit
Bye

Kiểm tra truy cập bằng password mới.

Hướng Dẫn Reset Password Admin Zabbix Với 3 Bước

Lời kết

Thật đơn giản đúng không nào! Chúng tôi hi vọng qua bài viết Hướng dẫn reset password admin Zabbix với 3 bước sẽ là phao cứu sinh trong lúc nguy cấp nhỉ 😀

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment