Hướng dẫn reset password Admin Zabbix với 3 bước

0 81

Nếu một ngày bạn quên tài khoản đăng nhập vào Zabbix. Hãy tham khảo hướng dẫn cách reset password admin Zabbix sau đây.

Hướng Dẫn Reset Password Admin Zabbix Với 3 Bước

Làm thế nào reset password Admin Zabbix?

Bước 1: đăng nhập vào MySQL bằng tài khoản root với lệnh sau:

mysql -u root -p

Output:

[[email protected] ~]# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1039047
Server version: 10.5.10-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 

Bước 2: kiểm tra database bằng lệnh show databases;

Lệnh này sẽ hiển thị các database trên hệ thống, bạn cần xác định đúng database name của zabbix, ví dụ trong trường hợp của mình là zabbix.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
| zabbix       |
+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

Bước 3: cập nhật lại mật khẩu cho tài khoản zabbix

Trước tiên chúng ta phải truy cập vào database zabbix (thay zabbix bằng tên database của bạn).

MariaDB [(none)]> use zabbix
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed

Query các tài khoản trong zabbix, ví dụ tôi có tài khoản Admin cần cập nhật lại password.

MariaDB [zabbix]> select * from users;
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
| userid | alias | name  | surname    | passwd                            | url | autologin | autologout | lang | refresh | type | theme  | attempt_failed | attempt_ip | attempt_clock | rows_per_page |
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
|   1 | Admin | Zabbix | Administrator | $2y$10$Ew1wVBrJfFPyeyB10ZwQQOnQ3AYKr7ZmpmY0CSqo6sC2w0OWIB3Pu |   |     1 | 0     | en_GB | 30s   |  3 | default |       0 |      |       0 |      50 |
|   2 | guest |    |        | $2y$10$89otZrRNmde97rIyzclecuk6LwKAsHN0BcvoOKGjbT.BwMBfm7G06 |   |     0 | 15m    | en_GB | 30s   |  1 | default |       0 |      |       0 |      50 |
+--------+-------+--------+---------------+--------------------------------------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+---------+----------------+------------+---------------+---------------+
2 rows in set (0.000 sec)

Chạy lệnh cập nhật password, lưu ý thay newpassword bằng password của bạn.

MariaDB [zabbix]> update zabbix.users set passwd=md5('newpassword') where alias='Admin';
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Thoát khỏi mysql

MariaDB [zabbix]> exit
Bye

Kiểm tra truy cập bằng password mới.

Hướng Dẫn Reset Password Admin Zabbix Với 3 Bước

Lời kết

Thật đơn giản đúng không nào! Chúng tôi hi vọng qua bài viết Hướng dẫn reset password admin Zabbix với 3 bước sẽ là phao cứu sinh trong lúc nguy cấp nhỉ 😀

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.