Đường dẫn file log DirectAdmin

0 37

Để phục vụ cho quá trình kiểm thử và gỡ lỗi đường dẫn các file log DirectAdmin được tổ chức như sau:

DirectAdmin

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd

/var/log/pureftpd.log

Dovecot and vm-pop3d

/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind)

/var/log/messages

exim

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog(on FreeBSD, they have "exim_" in front of the filenames)

mysqld

RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond

/var/log/cron

Để xem file log, hãy chạy:

less /var/log/filename

Note: /var/log/filename là đường dẫn file log bạn cần xem.  Nếu dung lượng file log quá lớn bạn hãy sử dụng lệnh “tail”:

tail -n 30 /var/log/filename

Note: 30 là số dòng nhật kí mới nhất mà bạn muốn xem.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.