HomeHostingDirectAdminĐường dẫn file log DirectAdmin

Đường dẫn file log DirectAdmin

by Quốc Cường
36 views

Để phục vụ cho quá trình kiểm thử và gỡ lỗi đường dẫn các file log DirectAdmin được tổ chức như sau:

DirectAdmin

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd

/var/log/pureftpd.log

Dovecot and vm-pop3d

/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind)

/var/log/messages

exim

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog(on FreeBSD, they have "exim_" in front of the filenames)

mysqld

RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond

/var/log/cron

Để xem file log, hãy chạy:

less /var/log/filename

Note: /var/log/filename là đường dẫn file log bạn cần xem.  Nếu dung lượng file log quá lớn bạn hãy sử dụng lệnh “tail”:

tail -n 30 /var/log/filename

Note: 30 là số dòng nhật kí mới nhất mà bạn muốn xem.

You may also like

Leave a Comment