HomeLinux3 Bước fix lỗi session_start(): Failed to read session data; files (path: /var/lib/php/session)

3 Bước fix lỗi session_start(): Failed to read session data; files (path: /var/lib/php/session)

by Quốc Cường
312 views

Hoàn cảnh

Trong quá trình sử dụng Server hoặc VPS khi bạn truy cập https://ten-mien-cua-ban/phpmyadmin, bạn gặp lỗi không thể truy cập được vào phpMyAdmin như sau:

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.
 
session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13)
 
session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/session)

Cách khắc phục lỗi “Failed to read session data”

Bước 1: SSH vào Server bằng quyền root

Các bạn sử dụng phần mềm PuTTY để truy cập SSH vào Server hoặc VPS

Lưu ý thông tin này là ví dụ, bạn cần thay 123.123.123.123 bằng địa chỉ IP của bạn và 22 bằng port của Server hoặc VPS của bạn.

Fix Lỗi Session_start(): Failed To Read Session Data; Files (Path: /Var/Lib/Php/Session)
Hình ảnh minh họa

Bước 2: chạy lệnh phân quyền cho thư mục /var/lib/php/session

Nếu bạn sử dụng Web Server NGINX

chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session

Nếu bạn sử dụng Web Server Apache

chown -R apache:apache /var/lib/php/session

Secure lại thư mục /var/lib/php/session

chmod 700 /var/lib/php/session

Bước 3: kiểm tra lại thành quả.

Kết luận

Như vậy chúc ta đã khắc phục thành công lỗi Failed to read session data khi truy cập phpMyAdmin, lỗi này chỉ ra tiến trình php-fpm không được quyền truy cập đọc ghi vào thư mục. Vì thế sử dụng cách trên sẽ giải quyết được vấn đề.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment