HomeLinuxUbuntuCài đặt MariaDB mới nhất trên Ubuntu 20.04

Cài đặt MariaDB mới nhất trên Ubuntu 20.04

by Quốc Cường
49 views

MariaDB 10.6 được ra mắt dưới nhiều cải tiến ở thời điểm hiện tại của bài viết. Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt MariaDB 10.6 mới nhất trên hệ điều hành Ubuntu 20.04.

Cài đặt MariaDB từ Official Repository

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.6/ubuntu focal main'

Chạy lệnh update

sudo apt update

Output:

root@systuts:~# sudo apt update
Hit:1 http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.6/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease                         
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

Sau khi update hoàn tất và nhận repo mới, chúng ta chạy lệnh cài đặt

sudo apt install mariadb-server -y

Khởi động dịch vụ

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Kiểm tra lại phiên bản đã cài đặt

root@systuts:~# mariadb -V
mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.4-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Kiểm tra trạng thái cài đặt của MariaDB

systemctl status mariadb
Cài Đặt MariaDB 10.6 Trên Ubuntu 20.04 Mới Nhất

Cấu hình bảo mật MariaDB

Chạy lệnh mysql_secure_installation

root@systuts:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password: nhập mật khẩu
Re-enter new password: nhập lại mật khẩu
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Lời kết

Máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB được xuất bản dưới dạng phần mềm mã nguồn mở và miễn phí theo Giấy phép Công cộng Chung phiên bản 2. Bạn có thể tải xuống và sử dụng miễn phí bao nhiêu tùy thích.

Chúng tôi hi vọng qua bài hướng dẫn Cài Đặt MariaDB mới nhất trên Ubuntu 20.04 có thể giúp các bạn cài đặt thành công một máy chủ cơ sở dữ liệu cho riêng mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment