HomeLinuxDatabaseHướng dẫn reset password MySQL MariaDB

Hướng dẫn reset password MySQL MariaDB

by Quốc Cường
74 views

Backup Database

Trước khi tiến hành reset password MySQL – MariaDB chúng ta nên có động thái backup lại toàn bộ Database để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu.

Stop Services

MySQL

systemctl stop mysqld

MariaDB

sudo systemctl stop mariadb

Start Safe Mode

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

Sau khi bật chế độ Safe Mode các bạn tiến hành login vào MySQL – MariaDB bằng lệnh:

mysql
Hướng Dẫn Reset Password MySQL MariaDB

Changing the Root Password

Sử dụng ALTER

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'newpassword';
FLUSH PRIVILEGES;

Hoặc

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('newpassword');
FLUSH PRIVILEGES;

Chú ý sửa newpassword thành password của bạn.

Shutdown Safe Mode

sudo mysqladmin -u root -p shutdown

Output

root@systuts:~# mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: 
[1]+ Done          mysqld_safe --skip-grant-tables

Restart Service

MySQL

sudo systemctl restart mysqld

MariaDB

sudo systemctl restart mariadb

Lời kết

Sau khi reset password mysql chúng ta kiểm tra lại bằng lệnh:

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu mới, nếu login thành công tức là chúng ta đã thay đổi được mật khẩu rồi đó.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment