HomeLinuxRHEL\CentOSCài đặt apache từ source code trên CentOS 7

Cài đặt apache từ source code trên CentOS 7

by Quốc Cường
249 views

Giới thiệu

Apache là phần mềm máy chủ HTTP cho phép người dùng triển khai website lên internet. Apache cung cấp một môi trường miễn phí dưới dạng mã nguồn mở.

Apache được đánh giá là phần mềm máy chủ web mạnh mẽ có lịch sử phát triển lâu đời phục vụ cho hàng nghìn máy chủ website trên trên toàn thế giới.

Mời các bạn hãy tham khảo bài viết nhé.

Hướng dẫn cài đặt Apache từ source code

Cài đặt các công cụ dùng để biên dịch Apache

Trước tiên để có thể cài đặt Apache từ source code các bạn phải cái đặt các công cụ hỗ trợ cho việc biên dịch như sau:

# yum install expat-devel pcre pcre-devel openssl-devel libtool autoconf -y

Tải mã nguồn máy chủ Apache

Tải gói cài đặt Apache từ trang chủ

# cd ~
# wget https://dlcdn.apache.org//httpd/httpd-2.4.51.tar.gz

Sau khi download source Apache hoàn tất các bạn giải nén source Apache vừa tải:

# tar -zxvf httpd-*

Tải Apache Portable Runtime 

APR –  Apache Portable Runtime là một dự án dùng để tạo và duy trì các thư viện phần mềm cung cấp giao diện có thể dự đoán và nhất quán cho các triển khai nền tảng cụ thể.

# wget https://mirror.downloadvn.com/apache/apr/apr-1.7.0.tar.gz
# wget https://mirror.downloadvn.com/apache/apr/apr-util-1.6.1.tar.gz

Giải nén 2 gói apr apr-util sau đó copy vào thư mục Apache mà chúng ta đã giải nén trước đó.

# tar -zxvf apr-1.7.0.tar.gz
# tar -zxvf apr-util-1.6.1.tar.gz
# mv apr-util-1.6.1 /root/httpd-2.4.51/srclib/apr-util
# mv apr-1.7.0 /root/httpd-2.4.51/srclib/apr

Biên dịch Apache

Chúng ta tiến hành chạy tập tin buildconf để build các tập lệnh hỗ trợ cần thiết dùng để biên dịch từ phiên bản mới nhất đã phát hành của mã nguồn.

# cd httpd-2.4.51
# ./buildconf
Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7

Tiếp theo chúng ta tạo tập tin configure.custome để thiết lập cấu hình các tham số configure để cài đặt máy chủ Apache.

# vi configure.custome

Sao chép và dán các cấu hình sau vào configure.custome sau đó lưu lại.

#!/bin/sh
"./configure" \
"--prefix=/etc/httpd" \
"--exec-prefix=/etc/httpd" \
"--bindir=/usr/bin" \
"--sbindir=/usr/sbin" \
"--sysconfdir=/etc/httpd/conf" \
"--includedir=/usr/include/apache" \
"--libexecdir=/usr/lib/apache" \
"--libdir=/usr/lib/apache" \
"--mandir=/usr/share/man" \
"--datadir=/var/www" \
"--localstatedir=/var" \
"--with-included-apr" \
"--with-mpm=event" \
"--with-ssl=/usr" \
"--enable-ssl"

Phân quyền thực thi cho tập tin configure.custome

# chmod +x configure.custome

Tiến hành chạy thực thi thiết lập cấu hình trên CentOS 7

# ./configure.custome
Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7

Sau khi thiết lập hoàn tất các bạn bắt đầu cài đặt máy chủ Apache, chạy lệnh sau:

# make 
Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7
# make install

Tiến trình này có thể mất vài phút để biên dịch và cài đặt, các bạn vui lòng chờ cho đến khi tiến trình kết thúc.

Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7

Tạo user Apache

# groupadd apache
# useradd apache -g apache --no-create-home --shell /sbin/nologin

Cấu hình Apache

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm các dòng sau và tiến hành chỉnh sửa

User apache
Group apache
Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7
ServerName localhost
Cài Đặt Apache Từ Source Code Trên CentOS 7

Thêm vào cuối file http.conf nội dung sau

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

Tạo thư mục conf.d để chứa các file cấu hình virtual host sau này.

# mkdir -p /etc/httpd/conf.d

Cấu hình systemd

Tạo Unit dịch vụ với file httpd.service và biên tập nội dung như sau

vi /etc/systemd/system/httpd.service
[Unit]
Description=The Apache HTTP Server
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/sbin/httpd -k start
ExecReload=/usr/sbin/httpd -k graceful
ExecStop=/usr/sbin/httpd -k graceful-stop
PIDFile=/var/logs/httpd.pid
KillSignal=SIGCONT
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
# systemctl daemon-reload

Khởi động Apache

# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd

Mở port Firewalld

# firewall-cmd --add-service=http --permanent
# firewall-cmd --add-service=https --permanent
# firewall-cmd --reload

Lời Kết

Như vậy các bạn đã cài đặt thành công máy chủ Apache. Apache được đánh giá là máy chủ web đáng tin cậy và hiệu suất cao được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Hi vọng qua bài viết hướng dẫn cài đặt Apache từ source trên CentOS 7 có thể giúp ích được cho các bạn.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment