HomeLinuxRHEL\CentOSHướng dẫn cài đặt Zabbix trên CentOS 7 – Latest

Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên CentOS 7 – Latest

by Quốc Cường
114 views

Cài đặt Zabbix trên CentOS 7 dùng để giám sát dịch vụ hệ thống, với nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao.

Zabbix được phân phối dưới dạng mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí cộng thêm khả năng cung cấp việc giám sát hệ thống cực kì tốt giúp Zabbix trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình một máy chủ giám sát mã nguồn mở Zabbix 5.0 trên hệ điều hành CentOS 7

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt Zabbix Server trên CentOS 7

Cài đặt Zabbix repository

# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm
# yum clean all

Cài đặt Zabbix Server và Zabbix Agent

# yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent

Cài đặt Zabbix frontend

Enable Red Hat Software Collections

yum install -y centos-release-scl

Chỉnh sửa tập tin zabbix.repo để bật cho phép cài zabbix-frontend từ repository.

vi /etc/yum.repos.d/zabbix.repo

Đặt giá trị enable=1 vào [zabbix-frontend]

Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest

Sau đó tiến hành cài đặt Zabbix frontend từ repository.

# yum install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl

Cài đặt MariaDB

Thêm repository cài đặt MariaDB

Để thêm repository để cài đặt MariaDB ta tiến hành tạo file mariadb.repo như sau:

vi /etc/yum.repo.d/mariadb.repo

Copy và paste đoạn text sau vào và save lại

# MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2021-08-31 10:52 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Cài đặt MariaDB Server và MariaDB Client

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Khởi động MariaDB Service

systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

Tạo database cho Zabbix

Login vào MariaDb bằng tài khoản root, từ phiên bản MariaDB 10.04 trở đi các bạn có thể loign mà không cần nhập password.

mysql -uroot

Tạo User và Database cho Zabbix, lưu ý thay đổi thông tin mặc định bên dưới để bảo mật cho Server của bạn nhé.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
MariaDB [(none)]> quit;

Import database Zabbix

Chạy lệnh import data và schema bạn sẽ được hỏi password, lưu ý nhập password bạn đã tạo ở bước trên nhé.

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Cấu hình Zabbix trên CentOS 7

Chỉnh sửa file zabbix_server.conf, thay đổi cac thông số cho phù hợp với bạn.

vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest

Cấu hình PHP

Mở tập tin zabbix.conf uncomment ; php_value[date.timezone] = Europe/Riga và sửa thành Asia/Ho_Chi_Minh

vi /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest

Khởi động Zabbix server và agent

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

Thiết lập tường lửa

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

Thiết lập Zabbix Dashboard

Sau khi hoàn tất mọi khâu cài đặt trên các bạn tiến hành mở trình duyệt và nhập địa chỉ http://ip_server_cua_ban/zabbix ví dụ ip của tôi là 192.168.1.173 tôi sẽ nhập trên trình duyệt http://192.168.1.173/zabbix.

Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Chọn Next
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Next
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Nhập thông tin database -> Next step
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Đặt tên Zabbiz Server -> Next step
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Next step
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Finish

Sau khi thiết lập xong các bạn đăng nhập vào Zabbix Dashboard bằng tài khoản mặc định Admin / zabbix

Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Hướng Dẫn Cài Đặt Zabbix Trên CentOS 7 - Latest
Giao diện Zabbix

Cấu hình Zabbix Client giám sát hệ thống

Bài viết có vẻ quá dài rồi mình xin phép để phần cấu hình Client này để ra một topic riêng. Các hãy đón xem nhé…

Kết luận

Zabbix thực sự là một công cụ không thể thiếu đối với bất kì quản trị viên hệ thống nào với khả năng giám sát cực kì thông minh giúp giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố.

thông qua bài viết hướng dẫn cài đặt Zabbix trên CentOS 7 chúng tôi hi vọng bạn có thể cài đặt thành công công cụ giám sát hệ thống mã nguồn mở dnah2 riêng cho mình.

You may also like

Leave a Comment