HomeHostingDirectAdminHướng dẫn cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin

Hướng dẫn cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin

by Quốc Cường
62 views

Cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin cho phép máy chủ DirectAdmin gửi Mail thông qua một máy chủ chuyển tiếp thư giúp làm tăng tỉ lệ mail vào inbox.

Cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin

Cấu hình Manualroute Router

Bộ định tuyến manualroute cung cấp cách định tuyến thủ công một địa chỉ theo miền. Nó chủ yếu được sử dụng khi bạn muốn định tuyến địa chỉ đến máy chủ từ xa theo quy tắc của riêng bạn, bỏ qua các định tuyến DNS thông thường tìm kiếm bản ghi MX.

Định hướng mail gửi ra đi qua Relay SMTP trong /etc/exim.routers.pre.conf

vi /etc/exim.routers.pre.conf
spamgateway_smarthost_router:
  driver = manualroute
  domains = ! +local_domains
  ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
  condition = "${perl{check_limits}}"
  transport = smarthost_smtp
  self = send
  route_list = $domain [điền IP hoặc hostname SMTP]::587
  no_more

Cấu hình SMTP Transports

 Smtp transport gửi message thông qua các kết nối TCP/IP bằng giao thức SMTP hoặc LMTP.

Tiếp theo, tạo gateway cho smtp relay, chạy lệnh:

vi /etc/exim.transports.pre.conf

Thêm các nội dung sau:

smarthost_smtp:
  driver = smtp
  port = [điền port SMTP]
  hosts_require_tls = *
  hosts_try_auth = smarthost_login
  hosts_require_auth = *

Cấu hình Authenticator

Trình Authenticator có nhiệm vụ xác thực thông tin đến các SMTP Relay Server.

Tạo authenticators trong /etc/exim.authenticators.post.conf :

vi /etc/exim.authenticators.post.conf
smarthost_login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  client_send = : smtp_username : smtp_password

Khởi động lại Mail Server

systemctl restart exim

Kiểm tra kết quả

Mở file log để theo dõi email gửi nhận thông qua relay:

tail -f /var/log/exim/mainlog
Hướng dẫn cấu hình SMTP Relay trên DirectAdmin

Kết luận

SMTP Relay thật sự là một giải pháp tuyệt vời và tiện lợi cho máy chủ mail của bạn giúp làm tăng khả năng mail vào inbox. Hi vọng qua bài viết Hướng dẫn cài đặt SMTP Relay trên DirectAdmin có thể giúp các bạn.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment