HomeHostingDirectAdminHướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

by Quốc Cường
55 views

Đổi mật khẩu bằng SSH

Bước 1: SSH vào máy chủ DirectAdmin chạy lệnh:

passwd admin

Trong quá trình sử dụng đôi khi bạn quên mật khẩu đăng nhập vào User hoặc muốn đổi mật khẩu User DirectAdmin, các bạn làm như sau:

rootcentos7:~# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:   <=== Nhập password mới
Retype new password:  <=== Nhập lại password mới
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@centos-7-da-ls ~]# 
    

Đổi mật khẩu User DirectAdmin trên Dashboard

Xem danh sách User

Bước 1: đăng nhập vào Dashboard bằng tài khoản admin

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Bước 2: chọn Show All Users để xem danh sách các tài khoản có trong DirectAdmin.

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin
Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Đổi mật khẩu User

Bước 1: quay lại giao diện Dashboard chọn Change Passwords.

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Bước 2: nhập Username và Password mới sau đó chọn Submit.

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin
Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin
Password đã được thay đổi thành công.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment