Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

0 37

Đổi mật khẩu bằng SSH

Bước 1: SSH vào máy chủ DirectAdmin chạy lệnh:

passwd admin

Trong quá trình sử dụng đôi khi bạn quên mật khẩu đăng nhập vào User hoặc muốn đổi mật khẩu User DirectAdmin, các bạn làm như sau:

rootcentos7:~# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:   <=== Nhập password mới
Retype new password:  <=== Nhập lại password mới
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@centos-7-da-ls ~]# 
    

Đổi mật khẩu User DirectAdmin trên Dashboard

Xem danh sách User

Bước 1: đăng nhập vào Dashboard bằng tài khoản admin

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Bước 2: chọn Show All Users để xem danh sách các tài khoản có trong DirectAdmin.

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Đổi mật khẩu User

Bước 1: quay lại giao diện Dashboard chọn Change Passwords.

Bước 2: nhập Username và Password mới sau đó chọn Submit.

Hướng dẫn đổi mật khẩu User DirectAdmin

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.