HomeLinuxLinux TricksHướng dẫn mount ổ cứng CentOS 7

Hướng dẫn mount ổ cứng CentOS 7

by Quốc Cường
424 views

VPS sử dụng hệ điều hành CentOS 7 muốn gắn thêm ổ cứng phụ để sử dụng nhưng không hiển thị. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách mount ổ cứng CentOS 7

Kiểm tra phân vùng

Trước tiên chúng ta cần kiểm tra lại các phân vùng của ổ cứng, chạy lệnh sau:

dh -h
[root@sv-centos-7 ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      1.9G 8.5M 1.9G  1% /run
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1    24G 1.9G  23G  8% /
tmpfs      379M   0 379M  0% /run/user/0
  

Ở đây chúng ta thấy chỉ có một ổ cứng chính, và không có ổ cứng gắn thêm. Tiếp tục chạy lệnh: lsblk

[root@sv-centos-7 ~]# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 24G 0 disk 
└─sda1  8:1  0 24G 0 part /
  

Tạo phân vùng ổ cứng

Các bạn tiến hành gắn ổ cứng phụ vào VPS và sau đó tiến hành kiểm tra lại bằng chạy lệnh lsblk.

[root@sv-centos-7 ~]# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 24G 0 disk 
└─sda1  8:1  0 24G 0 part /
vda  253:0  0 72G 0 disk 
  

Output hiển thị như trên là ổ cứng đã nhận được trên hệ điều hành của bạn, tiếp theo chúng ta tiến hành tạo phân vùng cho ổ cứng.

Chạy lệnh fdisk /dev/ten_o_cung, vd:

fdisk /dev/vda
[root@sv-centos-7 ~]# fdisk /dev/vda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x93aebc6b.

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): Enter
First sector (2048-150994943, default 2048): Enter
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-150994943, default 150994943): Enter
Partition 1 of type Linux and of size 72 GiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@sv-centos-7 ~]#
  

Định dạng (Format) phân vùng ổ cứng

[root@sv-centos-7 ~]# mkfs.xfs /dev/vda1
meta-data=/dev/vda1       isize=512  agcount=4, agsize=4718528 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=0, sparse=0
data   =            bsize=4096  blocks=18874112, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log   =internal log      bsize=4096  blocks=9215, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  

Như bạn có thể thấy chúng ta đã tạo xfs file system thành công. Bây giờ bạn có thể kiểm tra bằng lệnh blkid

[root@sv-centos-7 ~]# blkid
/dev/sda1: UUID="924e8fc4-647e-43cd-b0d1-50f2bfc571a5" TYPE="xfs" 
/dev/vda1: UUID="8644b64e-1308-436f-ac98-c4260f332262" TYPE="xfs" 
  

Nếu bạn thấy output như trên có nghĩa là chúng ta đã tạo thành công.

Mount ổ cứng CentOS 7

Tạo một thư mục bất kì, vd: /backup

mkdir /backup

Tiến hành mount partition /dev/vda1 này vào thư mục /backup, chạy lệnh:

mount /dev/vda1 /backup

Kiểm tra lại bằng lệnh df -h

[root@sv-centos-7 ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      1.9G 8.5M 1.9G  1% /run
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1    24G 1.9G  23G  8% /
tmpfs      379M   0 379M  0% /run/user/0
/dev/vda1    72G  33M  72G  1% /backup
  

Cấu hình mount file system

Khi tiến hành reboot VPS các bạn sẽ bị mất phân vùng vừa mount, để tránh vấn đề này các bạn phải thực hiện bước này để gắn ổ cứng vào vĩnh viễn, chạy lệnh:

vi /etc/fstab

Copy UUID của phân vùng /dev/vda1, hoặc các bạn có thể xem lại bằng lệnh blkid, sau đó cấu hình như hình bên dưới và Save lại.

Hướng dẫn mount ổ cứng CentOS 7

Kết luận

Xong, vậy là chúng ta đã hoàn thành việc mount ổ cứng CentOS 7 chúng tôi hi vọng qua bài viết này có thể giúp ích được cho các bạn.

Nếu có bất kì góp ý nào xin vui lòng comment ở bên dưới bài viết để giúp chúng tôi cải thiện hơn nhé.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment